Convenio Colectivo de Empresa de EULEN, S.A. (28010931012000) de Lugo

Empresa Autonomico.

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Resolución do 21 de xuño de 2002, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para a empresa Persoal de Limpeza da Empresa Eulen, S. A., no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. 26/09/2002 Diario Oficial de Galicia
Resolución do 7 de xullo de 1997, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para a empresa Eulen, S. A., persoal de limpeza do Complexo Hospitalario XeralCalde Centro de Especialidades e Hospital Provincial de San Xosé. 18/09/1997 Diario Oficial de Galicia
Resolución do 22 de novembro de 1995, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo de ámbito provincial para a empresa Personal de limpieza del Hospital Comarcal de Monforte de Lemos y la empresa Eulen, S. A. 08/05/1996 Diario Oficial de Galicia

Resolución do 21 de xuño de 2002, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para a empresa Persoal de Limpeza da Empresa Eulen, S. A., no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. (Diario Oficial de Galicia núm. 186 de 26/09/2002)
esa Persoal de Limpeza da Empresa Eulen, S. A., no Hospital Comarcal de Monforte de Lemos (código 2700720) , da provincia de Lugo, asinado o día 11 de xuño de 2002, pola representación da citada esa e a dos seus traballadores, e de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.

Esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la inscrición do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta delegación, así como o seu depósito.

Segundo.-Remiti-lo texto do citado convenio á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 21 de xuño de 2002. Manuel Teijeiro Álvarez Delegado provincial de Lugo

Convenio colectivo do persoal do servicio de limpeza do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos e a esa Eulen, S. A.

Artigo 1º.-Ámbito de aplicación. As estipulacións deste convenio serán de aplicación ó persoal de limpeza adscrito á esa concesionaria do servicio, no centro de traballo do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos.

Artigo 2º.-Ámbito temporal. Con independencia da súa publicación no BOP, o convenio terá vixencia desde o día 1 de xaneiro de 2002 ata o 31 de decembro de 2004. Entenderase automaticamente denunciado con tres meses de antelación ó seu vencemento. As partes comprométense a inicia-las negociacións e formaliza-la mesa dous meses antes do remate da súa vixencia. Namentres non entre en vigor o novo convenio, manteranse en vigor tódalas súas cláusulas normativas.

Artigo 3º.-Xornada laboral, descansos e quendas. A xornada será continuada en quendas de mañá, tarde e noite, con trinta minutos de descanso en

cada un deles, contados como xornada efectiva para tódolos efectos. A xornada establécese nun máximo de 1.624 horas anuais de traballo efectivo. O horario de traballo será establecido de común acordo entre a esa e os representantes dos traballadores.

Ademais dos días legalmente establecidos, os traballadores desfrutarán:

En concepto de días de libre disposición e non xustificables polo traballador, nove días ó ano, sen períodos restrictivos do dereito, agás nas festas de Nadal e Aninovo que abranguerá desde o 24 de decembro ata o 6 de xaneiro de cada ano, ámbolos dous incluídos, que poderán ser desfrutados se así o solicitan, ata con dous meses de antelación, por dous traballadores conxuntamente de luns a venres, por orde de petición, sen que poida ser cuestionado este dereito, salvo causa derivada dun feito excepcional, podendo a esa aumenta-lo número de beneficiarios se o permiten as circunstancias laborais. Os citados días solicitaráos o propio traballador, ou compañeiro en quen delegase, sen límite de solicitantes, cunha antelación mínima de 2 días (48 horas) , en modelo de talonario para o efecto, que constará de dúas metades, unha para a esa e outra para o traballador numerados correlativamente e no que se especificará, se o caso, o motivo da denegación derivada do citado feito excepcional.

Os traballadores poderán anula-los días de libre disposición solicitados previamente, cunha antelación mínima de 48 horas.

Cando as baixas por enfermidade común sen hospitalización sexan de máis de 3 traballadores, ou ben máis de dous por enfermidade común se ademais existisen a maiores baixas por maternidade ou accidente, o dereito será dun día por libre disposición.

A partir do 1 de xaneiro de 2004, queda sen efecto o parágrafo 3º da letra a) deste artigo 3, polo que quedan suprimidas as restriccións en función do número de IT.

Có motivo de asegurar unha racionalidade neste desfrute e unha distribución regular no tempo, con carácter xeral, haberá que desfrutar cinco dos nove días antes do 1 de agosto de cada ano.

En concepto de «sábados verdes», dous de cada tres sábados.

Os traballadores ós que lles toque traballar en quenda de sábado, dado que teñen restrinxido nese día o desfrute dos días de libre disposición, para paliar isto e facilitar que poidan atender posibles necesidades persoais e familiares, poderán realizar cambios entre eles, independentemente da quenda de traballo de cada un, formalizándose por escrito e sen altera-lo calendario normal establecido, se que se faga con 48 horas de antelación e coñecemento da esa, que o autorizará se, salvo que se producise entre traballadores de distinta categoría e función, caso que a esa valorará a súa concesión ou non, do que dará traslado ós interesados.

O necesario calendario de libranzas por estes conceptos deberá ser acordado entre a esa e os representantes dos traballadores.

A esa elaborará un calendario mensual coa distribución diaria da xornada para tódolos traballadores, non sendo modificado sen causa que o motive razoadamente, diferenciando o calendario dos traballadores de quenda fixa, no que se reflectirán as gardas en domingos e festivos, quendas de noite e descansos, dos traballadores de quenda variable, para os que, ademais do reflectido para os de quenda fixa, establecerase a distribución da xornada diaria, que non será modificada salvo causa sobrevida, reflectindo a alteración no momento en que a esa teña coñecemento desta.

Artigo 4º.-Organización do traballo. A organización do traballo, de acordo co prescrito neste convenio e na lexislación vixente, é facultade e responsabilidade da dirección da esa.

Sen mingua da facultade aludida no parágrafo anterior, os representantes dos traballadores terán competencias de orientación, proposta, emisión de informes, etc..., no relacionado coa organización e racionalización do traballo, de acordo coa lexislación vixente e de acordo co establecido neste convenio.

Artigo 5º.-Contratación e ego. Os contratos de duración determinada por circunstancias do mercado, acumulación de tarefas, exceso de pedidos, poderán ter unha duración máxima de doce meses, dentro dun período de 18 meses, contados desde o inicio da relación laboral.

No caso de concertarse tales contratacións por prazo inferior a doce meses, poderán ser prorrogadas mediante acordo das partes, sen que a duración total do contrato poida exceder do dito límite máximo.

Nos contratos de interinidade, se a súa duración fose superior a dous anos, o traballador, no momento do seu cesamento, percibirá unha indemnización de doce días por ano ou fracción.

Artigo 6º.-Vacacións. O persoal afectado por convenio terá dereito ó desfrute ininterrompido dun mes de vacacións retribuídas, no período comprendido entre o 1 dexullo e o 30 de setembro, sen que isto signifique que non se poida vacar fóra deste período, se que exista previo acordo entre a esa e o traballador que o solicite.

A esa, de común acordo cos representantes dos traballadores, elaborará cada ano as quendas correspondentes, seguindo unha orde rotatoria de preferencia, e coa suficiente antelación (mínimo dous meses) . As vacacións non poderán ser substituídas por compensacións económicas,e a súa remuneración será a mesma cás restantes mensualidades. Do C de atención continuada que remunera a nocturnidade e a festividade, obterase a media dos tres últimos meses anteriores á data do desfrute.

Con efectos de 2002, os traballadores que no momento de inicia-lo desfrute das vacacións se atopen de baixa por maternidade, enfermidade común ou accidente, terán dereito ó seu desfrute despois de producirse a alta médica e dentro do ano natural.

Artigo 7º.-Permisos e licencias.

a) Quince días naturais por matrimonio.

b) Catro días por nacemento de fillo e por enfermidade grave, ou falecemento de cónxuxe, pais, fillos, irmáns, pais políticos, irmáns políticos. Cando exista desprazamento fóra da provincia, o permiso ampliarase a 6 días.

c) Tres días por falecemento ou enfermidade grave de avós e netos do traballador ou do seu cónxuxe. Tres días nas mesmas condicións, no caso de tíos, sobriños e primos, cando exista convivencia no mesmo domicilio; en caso contrario, o permiso será dun día.

Considérase grave para estes efectos, cando se produza intervención cirúrxica, con anestesia xeral ou epidural, e en caso de enfermidade que non precise cirurxía, pero si hospitalización de duración superior ó número de días os que afecta este dereito. Cando o que se realicen sexan probas médicas que pola súa importancia requiran anestesia xeral e epidural, soamente xerarán o número de días que o familiar enfermo, xerador do dereito, permaneza hospitalizado se é inferior a 3 ou 4días segundo a letra c) ou b) respectivamente.

d) Tres días por traslado de domicilio habitual.

e) Polo tempo establecido para desfrutar dos dereitos educativos xerais e da formación profesional, nos supostos e na forma regulados pola lei.

f) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal. Cando conste nunha norma legal sindical ou convencional un período determinado, aplicarese o que esta dispoña en canto á duración da ausencia e á súa compensación económica.

g) A muller traballadora terá dereito a un período de descanso laboral de dezaseis semanas ininterrompidas por maternidade, ampliables por parto múltiple a dezaoito semanas. Este período distribuirase a opción da interesada, se que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ó parto; o pai podería facer uso destas para o coidado do fillo en caso de falecemento da nai. Se o pai e a nai traballan, a nai poderá optar por que o pai desfrute de ata catro das últimas semanas de suspensión, se que isto non supoña risco ningún para a sáude da nai. En caso de adopción, e segundo que o fillo adoptado sexa menor de nove meses ou menor de 5 anos e maior de 9 meses, a suspensión terá unha duración de oito semanas ou seis semanas respectivamente.

Así mesmo, o traballador ou traballadora terá dereito a un período de excedencia non superior a tres anos por cada fillo nacido vivo ou adoptado, contado a partir da data do parto. Os sucesivos partos darán dereito a novo período de excedencia que, de se-lo caso, poñeran fin ó que se viñese desfrutando. A traballadora ou traballador que se atope na situación de excedencia por maternidade terá dereito á reserva do seu posto de traballo durante o primeiro ano a partir do inicio de cada situación de excedencia, no resto do tempo ata a terminación do período de excedencia poderá solicita-lo seu reingreso na esa, que deberá destinalo á primeira vacante que se produza de igual ou similar categoría.

h) As traballadoras terán dereito, por lactación dun fillo menor de nove meses, a unha hora de ausencia do traballo, que poden fraccionar en dúas metades ou reduci-la xornada normal en media hora. Tamén poderá exercese a opción de que sexa o pai o que desfrute da dita reducción de xornada, no caso de que traballen os dous.

i) O traballador ou traballadora que teña ó seu coidado directo algún menor de seis anos ou a un diminuído físico ou psíquico que non desempeñe outra actividade retribuída, terá dereito a unha reducción da xornada de traballo, coa diminución proporcional do salario entre, alomenos, un tercio e un máximo da metade da xornada.

j) Con previo aviso (dispensando en casos urxentes) e xustificación, quedan incluídos neste punto os permisos retribuídos que se conceden polo tempo necesario para a asistencia a consulta médica da Seguridade Social, tanto de atención primaria coma de especializada, cando o horario da consulta coincida coa xornada de traballo.

k) O traballador terá dereito a permisos temporais non retribuídos, de ata un mes de duración, logo de solicitude á esa, que o concederá o antes posible.

Artigo 8º.-Excedencias. Todo traballador fixo cunha antigüidade de polo menos un ano na esa terá dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo non inferior a seis meses e non superior a cinco anos.

O traballador excedente terá dereito á reserva do seu posto de traballo durante o período máximo de dous anos. A reincorporación á esa terá que ser solicitada cun aviso de tres meses.

Excepcionalmente, cando a solicitude de excedencia sexa por un tempo máximo de dous anos, a traballadora ou traballador terá dereito a reintegrarse na esa durante o prazo dos seis meses da dita excedencia, dispoñendo o esario dese mesmo prazo de seis meses para a súa incorporación, debendo o traballador efectua-lo aviso cun mes de antelación. Pasados os seis primeiros meses de excedencia sen que o traballador ou traballadora fixese uso do seu dereito, xa non poderá volver á esa ata esgota-lo período total de excedencia voluntaria.

Artigo 9º.-Equiparación retributiva. As retribucións do persoal de limpeza afectado por este convenio serán as mesmas que perciba o persoal estatutario do Sergas encadrado no grupo E, na categoría de pinche de cociña.

Aplicaranse de forma automática os aumentos e as melloras que sexan concedidos para o dito persoal e desde a mesma data da súa concesión ou dos seus efectos. As retribucións seranlle devengadas ó persoal polos mesmos conceptos e nas mesmas contías que ó persoal do Sergas. Enténdese que a equipa ración abrangue igualmente os complementos por antigüidade, nocturnidade, festividade e quendas. Artigo 10º.-Incapacidade temporal ou enfermidade profesional.

No suposto de incapacidade temporal derivada de enfermidade común, enfermidade profesional ou accidente, sexa ou non de traballo, a esa completará ata o 100%, as retribucións, desde o primeiro día e mentres dure a IT.

Artigo 11º.-Horas extraordinarias. Consideraranse como tales as que excedan da xornada laboral establecida no presente convenio, quedando reducida a súa realización a causas de forza maior ou de carácter estructural. O seu aboamento realizarase co incremento do 75 % sobre o valor da hora ordinaria ou compensarase en descansos, a opción do traballador.

Artigo 12º.-Embarazo. As mulleres embarazadas terán dereito a que se lles cambie de posto de traballo a outro máis acorde co seu estado, non estando obrigadas en ningún caso a desempeña-las súas funcións en lugares radiactivos, infecciosos ou perigosos para o seu embarazo. Esta situación daría lugar á suspensión do contrato de traballo cunha duración máxima de dezaseis semanas, remitíndonos ó Decreto lei do 3 de marzo de 1989.

Artigo 13º.-Liquidación por cesamento.

a) Cando o traballador cause baixa na esa seralle aboada a liquidación de salarios que legalmente lle corresponda.

b) A esa aboaralles ós traballadores que, tendo a idade que seguidamente se expresa, causen baixa na esa pola súa vontade, as seguintes cantidades en concepto de premio de constancia:

Os 60 anos: 5.782 A.

Os 61 anos: 4.844 A.

Os 62 anos: 3.594 A.

Os 63 anos: 2.344 A.

Os 64 anos: 1.250 A.

As cantidades mencionadas establécense para aquelas persoas contratadas a xornada completa. Nos contratos a tempo parcial serán percibidas proporcionalmente ó tempo contratado. As contías serán revisadas anualmente, aplicándolle-lo incremento porcentual que lles sexa de aplicación ós salarios.

Artigo 14º.-Subrogación do persoal. Ó remate da concesión da contrata de limpeza, os traballadores da esa contratista saínte pasarán a estar adscritos á nova titular da contrata, que se subrogará en tódolos dereitos e obrigas da anterior adxudicataria con respecto a tódolos traballadores (antigüidade, xornada, horario, modalidade das contratacións, calendario de vacacións e representación sindical) , calquera que sexa a situación na se atopen e a modalidade do seu contrato de traballo, coa única excepción daqueles que fosen incorporados nos últimos catro meses, se a dita incorporación non se debe á ampliación da contrata ou a unha esixencia expresa do cliente.

Nun prazo de tres días hábiles, a esa saínte deberálle facilitar á entrante a seguinte documentación:

-Certificado do organismo competente de estar ó día no pagamento da Seguridade Social.

-Fotocopia das últimas nóminas mensuais dos traballadores afectados.

-Relación de persoal na que se especifique: nome, apelidos, enderezo, número de afiliación á Seguridade Social, antigüidade, xornada, horario, modalidade da súa contratación e data de desfrute das vacacións.

O esario saínte estará así mesmo, obrigado a lle liquidar ó entrante as partes proporcionais dos conceptos retributivos dos traballadores e traballadoras, co obxecto de que estes poidan desfrutar completas as súas vacacións e cobrar integramente as pagas correspondentes.

Os traballadores e traballadoras que, no momento do cambio de titularidade dunha contrata, se achasen enfermos, accidentados, en excedencia, cumprindo o servicio militar ou en situación análoga, pasarán a estar adscritos á nova titular, que se subrogará en tódolos dereitos e obrigas da esa saínte.

O contrato de traballo entre a esa saínte e os traballadores soamente se extingue no momento no que se produza a súa subrogación por parte da nova adxudicataria.

A aplicación deste artigo seralles de obrigado cumprimento ás partes as que vincula: esa cesante, nova adxudicataria e traballador, sen que desapareza o seu carácter vinculante por efecto de que a esa adxudicataria do servicio o suspenda por un período inferior a seis meses.

Artigo 15º.-Roupa de traballo. Proverase os traballadores de roupa de traballo axeitada e regulamentaria: fundas, batas ou pixamas unha vez ó ano, o mesmo ca zocos ou zapatillas, criterios que se establecerá de mutuo acordo entre as partes, en función das preferencias do persoal ou da idoneidade dun tipo ou outro de calzado. Proverase de roupa e calzado impermeable individualizado o persoal que teña que realizar labores á intemperie, en réxime de choivas frecuentes. A roupa que leve gravado o anagrama da esa deberá ser devolta a esta, no momento no que se entregue a nova.

Artigo 16º.-Seguro de vida. Con efectos desde a entrada en vigor deste convenio, a esa subscribirá unha póliza de seguro colectivo a favor de todos e cada un dos traballadores, que cubrirá as continxencias de morte, incapacidade total, absoluta ou gran invalidez, derivadas de accidente laboral, incluído o accidente in itinere. O capital subscrito será de:

-Morte ou invalidez total: 16.527,83 A.

-Invalidez absoluta ou gran invalidez: 18.030,36 A.

A revalorización destas contías queda ligada á revisión que sufran as cantidades pactadas no convenio colectivo provincial de limpeza de edificios.

Artigo 17º.-Recoñecemento médico. A esa concesionaria do servicio queda obrigada a solicitar do Gabinete Técnico Provincial, Servicio Social de Hixiene e Seguridade no Traballo ou outro centro asistencial similar, un recoñecemento anual como mínimo para todo o persoal. O tempo egado no recoñecemento será aboado pola esa.

Artigo 18º.-Acción sindical. Haberá un crédito de 3 horas anuais para a realización de asembleas de traballadores no centro de traballo, convocadas polos sindicatos que teñan a representación dos traballadores. Para a realización destas asembleas procurarase non egar máis de unha hora en cada ocasión, e fixa-lo horario de acordo coa esa para entorpece-lo menos posible o proceso productivo.

A esa permitirá en toda a súa amplitude as tarefas de información, afiliación e propaganda sindicais, con tal de que estas sexan legais e non alteren o proceso de traballo en circunstancias normais.

Os comités de centro e delegados de persoal terán os dereitos que lles recoñece o Real decreto lei 3149/1977, do 6 de decembro. Disporán de espacios visibles e de dimensións suficientes que ofrezan posibilidades correctas de comunicación fácil ós traballadores (tablón de anuncios) . Non computarán dentro do crédito horario as reunións mantidas coas esa nin as reunións da comisión paritaria.

A esa daralles conta das novas contratacións que realice ós representantes legais dos traballadores.

Por requirimento dos traballadores afiliados ás centrais sindicais asinantes do presente convenio, a esa descontará da súa nómina mensual o importe da cota sindical correspondente, que será ingresado na conta bancaria que oportunamente se determine.

Os membros do comité ou delegados de persoal gozarán de inmunidade representativa durante o seu mandato e no ano seguinte a aquel en que este remate para o relacionado con posibles sancións baseadas na acción do traballador ou traballadora na súa función representativa.

Os comités de centro e delegados de persoal estarán obrigados a colaborar coa esa en canto poida redundar en beneficio da súa boa marcha, especialmente no que se refire ó estricto cumprimento das obrigas de tódolos traballadores.

Artigo 19º.-Seguridade e hixiene. As organizacións que subscriben este acordo desenvolverán as accións e medidas de seguridade e saúde laboral que resulten necesarias para acadar unhas condicións de traballo que non afecten a saúde do traballador. As formulacións destas accións e medidas deberán estar encamiñados a acadar unha mellora da calidade de vida e medio de traballo, desenvolvendo obxectivos de promoción e defensa da saúde, mellora das condicións de traballo, potenciación das técnicas preventivas como medio para a eliminación dos riscos na súa orixe, e a participación sindical nos centros de traballo.

A esa deberá dotarse dun plan de prevención en materia de saúde e seguridade, así como, dos servicios necesarios para a súa realización, de acordo cós criterios recoñecidos internacionalmente, se a esa contratante (Sergas) non incluíse no seu propio plan a actividade da limpeza.

Os traballadores, os seus representantes legais e/ou as organizacións sindicais asinantes participarán nas melloras das condicións de traballo nos lugares onde se desenvolve a súa actividade laboral. Esta participación desenvolverase de acordo coa normativa vixente ó respecto.

Extremaranse as medidas de seguridade e hixiene nos traballos, especialmente tóxicos e perigosos, adoptando as oportunas accións preventivas.

Ante a realidade que supón a existencia de persoas que, polas súas características especiais, son máis susceptibles ante determinados riscos, deberase considerar medidas preventivas especiais.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Comisión mixta paritaria. As partes asinantes deste convenio constituirán unha comisión paritaria coas funcións de interpretación, arbitraxe, conciliación e vixilancia de canto se estipula no presente convenio, composta por un representante da esa e un en representación do sindicato que asina o presente convenio. As partes poderán levar ás reunións asesores con voz e sen voto. As discrepancias que se presenten serán sometidas á xurisdicción laboral.

Segunda.-Normas subsidiarias. Para o non previsto no presente convenio, haberá que aterse ó que dispón o convenio provincial de limpeza de edificios e locais da provincia de Lugo, Estatuto dos traballadores e demais disposicións legais vixentes.

Terceira.-Condicións máis beneficiosas. Respectaranse as condicións máis beneficiosas que, a título persoal, puidese ter calquera persoa afectada polo convenio.

Cuarta.-Retribucións. As contías das retribucións vixentes para cada ano, e que se corresponderán co rexime retributivo do persoal do Sergas, que lle é de aplicación o persoal regulado polo presente convenio, tal e como establece o artigo 9, serán as establecidas pola orde, que anualmente publique no DOG, a Consellería de Economía e Facenda, sobre confección de nóminas do persoal ó servicio da Administración autonómica, independentemente da data da súa publicación.

Disposicion adicional

As partes asinantes do presente convenio comprométense a utiliza-lo idioma galego como forma de expresión nas súas relacións laborais.