Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CONCELLO DE FRIOL. PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL de Lugo

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 14 de Octubre de 2012 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Medidas aprobadas para o persoal do Concello en relacion coas coantias correspondentes aos conceptos retributivos que integran a paga extraordinaria do mes de decembro 27/11/2012 Boletín Oficial de Lugo 14/10/2012 Documento oficial en PDF

Medidas aprobadas para o persoal do Concello en relacion coas coantias correspondentes aos conceptos retributivos que integran a paga extraordinaria do mes de decembro (Boletín Oficial de Lugo núm. 273 de 27/11/2012)

De conformidade co disposto no art. 75.5 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, faise público que a Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 17 de setembro do actual, en relación coas coantías correspondentes aos conceptos retributivos que integran a paga extraordinaria do mes de decembro, adoptou o acordo de que as medidas aprobadas para o persoal do Concello aplicaranse igualmente aos membros da corporación que teñan asignada dedicación exclusiva ou parcial.

Do que se deu conta ao Pleno do Concello na sesión celebrada o 26 de setembro do actual.

Friol a 14 de novembro de 2012.- O Alcalde, Antonio E. Muiña Pena R. 4770