Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CONCELLO DE CERVO. PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL de Lugo

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Diciembre de 2012 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Supresion da paga extraordinaria do mes de decembro do exercicio 2012 relativa aos membros da Corporacion Local de CERVO 10/10/2012 Boletín Oficial de Lugo 01/12/2012 Documento oficial en PDF

Supresion da paga extraordinaria do mes de decembro do exercicio 2012 relativa aos membros da Corporacion Local de CERVO (Boletín Oficial de Lugo núm. 234 de 10/10/2012)
Preambulo

En sesión plenaria celebrada en data 25 de setembro de 2012 sobre a supresión da paga extraordinaria do mes de decembro do exercicio 2012 relativa aos membros da Corporación Local que perciben as súas retribucións en réxime de dedicación exclusiva e parciais, adoptouse o seguinte acordo:


"PRIMEIRO.-

Supresión da paga extraordinaria do mes de decembro do exercicio 2012 relativa aos membros da Corporación Local que perciben as súas retribucións en réxime de dedicación exclusiva e parciais por importe de 4.901,97€ así como a declaración de indispoñibilidade dos citados créditos orzamentarios.

O importe dos créditos que se pretenden declarar como indispoñibles desglósanse do seguiente xeito:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


SEGUNDO.-

Que se dea conta do presente acordo á Interventora municipal para que proceda a levar a cabo as anotacións contables e orzamentarias correspondentes.


TERCEIRO.-

Que se publique o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios da Corporación, para que sexan de xeral coñecemento."

Cervo, 2 de outubro de 2012. O Alcalde. Asdo: Alfonso Villares Bermúdez

R.4111