Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE LUGO de Lugo

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 11 de Junio de 2019 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Aprobacion definitiva da modificacion dos artigos 20 e 21 do Regulamento Interno de Persoal 24/06/2019 Boletín Oficial de Lugo 11/06/2019 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion RECURSO 133/2013-B relativo al complemento de productividad del personal del Ayuntamiento de Lugo 29/04/2015 Boletín Oficial de Lugo 27/03/2015 Documento oficial en PDF

Aprobacion definitiva da modificacion dos artigos 20 e 21 do Regulamento Interno de Persoal (Boletín Oficial de Lugo núm. 143 de 24/06/2019)

O Excmo. Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada o 31 de xaneiro de 2019, adoptou, entre outros o acordo seguinte:

3/3 PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO INTERNO DE PERSOAL, ARTIGOS 20 E 21.

No Bop de Lugo, nº 053 de 4 de marzo de 2019, foi publicado anuncio relativo á exposición ao público, durante un prazo de TRINTA DÍAS HÁBILES do citado acordo, sen que fose presentada no mencionado prazo ninguna suxestión nin reclamación, polo que se entende definitivamente aprobado o mencionado acordo, quedando, os artigos 20 e 21 do Regulamento Interno de Persoal redactados do seguinte xeito:

Artigo 20.- O valor das horas extraordinarias regulamentadas no artigo 18, en tanto en canto non haxa máis remedio que abonalas, será o resultado de dividir salario anual bruto do soldo, trienios, complementos e pagas extras entre o número horas traballadas en xornadas normais incrementando un 40% do seu valor. As festivas levarán un 100% máis do seu valor normal .

Artigo 21.- O número de horas extraordinarias que un funcionario/a poderá realizar con carácter anual, como servizos extraordinarios, será de 80.

Lugo, 11 de xuño de 2019.- O Tte. de Alcalde Delegado da Area de Desenvolvemento Sostible e Persoal, en funcións, Xosé Daniel Piñeiro Villares.